Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 16
Đăng nhập

Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Nguyên Bình

 

     1. Thông tin đơn vị

      Địa chỉ:

      Điện thoại:

     Email:

     2. Lãnh đạo đơn vị

TT  Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
1 Lý Trường Thành  Trưởng ban  02063.872.121 thanhlt.snn@caobang.gov.vn 
2  Hoàng Lê Miên  Văn thư    

ipv6 ready