Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 19
Đăng nhập

Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Thạch An

     1. Thông tin đơn vị

               Địa chỉ: Thôn Chang Khuyên, thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

              Điện thoại: 02063.840.970.

              Email: bqlrphthachan@gmail.com

     2. Lãnh đạo đơn vị

TT Họ và tên Chức vụ  Điện thoại Email
1  Nông Văn Uyên  Trưởng ban  02063.840.150  
2  Nông Thị Hoa  Văn thư  02063.840.970  

ipv6 ready