Tham gia ý kiến cho dự thảo Quyết định và Quy chế tổ chức hoạt động, quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn vốn Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Cao Bằng

Sở Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng (cơ quan tham mưu soạn thảo văn bản) đã rà soát về quy chế tổ chức và hoạt động của quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo quyết định số 1419/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh và Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế và Dự thảo Quyết định, Quy chế tổ chức hoạt động, quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn vốn Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Cao Bằng. Để quy chế đảm bảo trình tự ban hành văn bản QPPL theo quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng đề nghị: 
Tập tin tải về:
document (2).pdf
ipv6 ready