Xin ý kiến góp ý Dự thảoTờ trình và Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông địa phương từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Sở Nông nghiệp và PTNT soạn thảo dự thảo Nghị quyết ban hành quy định nội dung chi, mức chicho hoạt động khuyến nôngtừ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Để đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và PTNT gửidự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị quyếtquy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông địa phương từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằngđể các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, đóng góp ý kiến
ipv6 ready