Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt Chương trình Khuyến nông tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025

Sở Nông nghiệp và Sở Nông nghiệp và PTNT soạn thảo Dự thảo Quyết định về phê duyệt Chương trình Khuyến nông tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 – 2025. Để đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và PTNT gửi Dự thảo Quyết định về phê duyệt Chương trình Khuyến nông tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 – 2025 để các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, đóng góp ý kiến.  Các ý kiến góp ý bằng văn bản xin gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 26/3/2021 (đồng thời gửi bản điện tử về địa chỉ email: ttkngnlncb@gmail.com) để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo
ipv6 ready