Xin ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình, Quyết định bãi bỏ văn bản QPPL của UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng Dự thảo Tờ trình và Quyết định bãi bỏ 01 quyết định nêu trên. Để đảm bảo đúng trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản Quy phạm pháp luật. Sở Nông nghiệp và PTNT gửi dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định đến các cơ quan, đơn vị để xin ý kiến góp ý theo quy định.

Các ý kiến đóng góp bằng văn bản xin gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 18 tháng 5 năm 2021 (Đồng thời gửi bản điện tử về địa chỉ: thanhtranncaobang@gmail.com) để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh xem xét, ban hành

Tập tin tải về:
document (9).pdf
ipv6 ready