Góp ý Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021 – 2030” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Để triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021 – 2030” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng gửi các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tham gia góp ý bản Dự thảo.

Ý kiến góp ý của các Sở, ngành và UBND huyện/thành phố gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi) trước ngày 15/6/2021 để tổng hợp, chỉnh sửa, báo cáo UBND tỉnh xem xét, ban hành.

ipv6 ready