V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tham gia góp ý Dự thảo gửi kèm Công văn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT toàn văn dự thảo văn bản để quý cơ quan, đơn vị tham gia góp ý.

Văn bản góp ý gửi xin về Sở Nông nghiệp và PTNT trước 15/7/2020 (qua Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi, Email: phongquanlygiongcb@gmail.com) để tổng hợp. 

Tập tin tải về:
25.6 DT thảo QĐ.docx
ipv6 ready