Vv góp ý Dự thảo Nghị quyết quy định thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên đại bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025

 Vv góp ý Dự thảo Nghị quyết quy định thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên đại bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025
ipv6 ready