Về việc xin ý kiến dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết: Chính sách hỗ trợ di dời chuồng trại đại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022 –2025”

Dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết: Chính sách hỗ trợ di dời chuồng trại đại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022 –2025”
ipv6 ready