Về việc xin ý kiến dự thảo “Nghịquyết Chính sách hỗ trợ xây dựng chuồng trại đại gia súc di dời ra khỏi gầm sàn nhà ở gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2022 –2025"

Về việc xin ý kiến dự thảo “Nghịquyết Chính  sách hỗ trợ xây dựng chuồng trại đại gia súc di dời ra khỏi gầm sàn nhà ở gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới  trên địa bàn tỉnh Cao Bằng,giai  đoạn 2022 –2025"
ipv6 ready