Về việc lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 -2025

Về việc lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 -2025
Tập tin tải về:
CV Sở NN.pdf
ipv6 ready