Về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình bố trí dân cư tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022 -2025

Về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình bố trí dân cư tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022 -2025
ipv6 ready