Công văn góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung và mức hỗ trợ cụ thể từ nguồn Ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025

Công văn góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung và mức hỗ trợ cụ thể từ nguồn Ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025
ipv6 ready