Về việc xin ý kiến góp ý vào Dựthảo Nghịquyết “Quy định khu vực thuộc nội thành, nội thị của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và Chính sách hỗ trợ các hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng trong khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng”

Về việc xin ý kiến góp ý vào Dựthảo Nghịquyết “Quy định khu vực thuộc nội thành, nội thị của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và Chính sách hỗ trợ các hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng trong khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng”
ipv6 ready