Công văn xin ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi và mức hỗ trợ cụ thể từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025

Công văn xin ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi và mức hỗ trợ cụ thể từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025
ipv6 ready