Công văn xin ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Công văn xin ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
ipv6 ready