Công văn xin ý kiến góp ý đối với Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho các hoạt động Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Công văn xin ý kiến góp ý đối với Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho các hoạt động Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
ipv6 ready