Về việc xin ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022 -2025

Về việc xin ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022 -2025
ipv6 ready