SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY LÃNH ĐẠO

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

cố định

Email

Bế Xuân Tiến

Giám đốc

3852463

tienbx@caobang.gov.vn

NguyễnCông Doanh

Phó Giám đốc

3759266

doanhnc@caobang.gov.vn

Đào Nguyên Phong

Phó Giám đốc

3855700

phongdn@caobang.gov.vn

Đặng Hùng Chương

Phó Giám đốc

3882668

chuongdh@caobang.gov.vn

Nguyễn Đức Hữu

Chánh văn phòng

3853266

huund@caobang.gov.vn

Hà Thị Xuân

Phó Chánh VP

3853266

xuanhtsnn@caobang.gov.vn

Đàm Thị Hằng

Phó Chánh VP

3853284

hangdt@caobang.gov.vn