SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY LÃNH ĐẠO

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

cố định

Email

Bế Xuân Tiến

Giám đốc

3852463

bexuantien67@gmail.com

NguyễnCông Doanh

Phó Giám đốc

3759266

doanhnncb@gmail.com

Đào Nguyên Phong

Phó Giám đốc

3855700

dnphongtucb@gmail.com

Đặng Hùng Chương

Phó Giám đốc

3882668

dangchuongsnn@gmail.com

Nguyễn Đức Hữu

Chánh văn phòng

3853266

huu6868@gmail.com

Hà Thị Xuân

Phó Chánh VP

3853266

vanphongsonnptntcb@gmail.com