Các đơn vị QLNN

 1. Văn phòng

 2. Phòng TCCB

 3. Phòng KH-TC

 4. Phòng QL,XD CT

 5. Phòng Thủy sản

 6. Thanh tra

 7. Chi cục Trồng trọt và BVTV

 8. Chi cục Chăn nuôi và Thú y

 9. Chi cục Thuỷ lợi

 10. Chi cục Quản lý chất lượng NLS, thủy sản

 11. Chi cục Kiểm lâm

 12. Chi cục Phát triển nông thôn