Đơn vị sự nghiệp

  1. Trung tâm Khuyến nông

  2. Trung tâm Nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn

  3. Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản

  4. Trung tâm Điều tra, quy hoạch,thiết kế ,nông lâm nghiệp

  5. Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật

  6. Các BQL rừng (05 ban)