Danh bạ

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
1 Bế Xuân Tiến Giám đốc Sở 02063852643 tienbx@caobang.gov.vn
2 Nguyễn Công Doanh Phó Giám đốc Sở 02063759266 doanhnc@caobang.gov.vn
3 Đào Nguyên Phong Phó Giám đốc Sở 02063855700 Phongdn@caobang.gov.vn
4 Đặng Hùng Chương Phó Giám đốc Sở 02063882668 chuongdh@caobang.gov.vn
5 Nguyễn Đức Hữu Chánh văn phòng Sở 02063853266 huudn@caobang.gov.vn
6 Hà Thị Xuân Phó Chánh Văn phòng 02063853266 xuanht@caobang.gov.vn
7 Đàm Thị Hằng Phó Chánh Văn phòng 02063853284 hangdt@caobang.gov.vn
8 Nông Thanh Mẫn Trưởng phòng KHTC 02063855168 mannt@caobang.gov.vn
9 Tống Thị Quỳnh Dương Phó trưởng phòng KHTC 02063855168 duongttq@caobang.gov.vn
10 Lý Quang Vinh Trưởng phòng TCCB 02063852785 vinhlq@caobang.gov.vn
11 Nguyễn Văn Trụ Trưởng phòng thủy sản 02063853281 trunv@caobang.gov.vn
12 lý Quốc Tĩnh Chánh thanh tra Sở 02063853282 tinhlq@caobang.gov.vn
13 Nguyễn Văn Hùng Phó Chánh thanh tra 02063853282 hungnv@caobang.gov.vn
14 Đoàn Thị Thảo Phó Tưởng phòng QLXDCT 02063858685 thaodt@caobang.gov.vn