Phương hướng phát triển NLNTS đến năm 2020 và 2030

1. Phát triển toàn diện nền nông nghiệp hàng hoá đa dạng với cơ cấu hợp lý cho sản phẩm nông nghiệp có chất lượng và giá trị lớn; trên cơ sở xây dựng các vùng nguyên liệu gắn với chế biến các mặt hàng nông sản chủ lực như thuốc lá, mía, cây trúc sào, cây lấy gỗ, sản phẩm từ gia súc gia cầm có sức cạnh tranh trên thị trường. Xây dựng nền nông nghiệp bền vững - gắn với cảnh quan du lịch.

 2. Thúc đẩy nhanh quá trình hiện đại hoá nông nghiệp với công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại là biện pháp hàng đầu để nâng cao năng suất lao động, chất lượng nông sản và tỷ trọng sản phẩm hàng hoá trong nông nghiệp, cho giá trị và hiệu quả kinh tế cao trên đơn vị diện tích và đồng vốn đầu tư.

  Trước hết phải đẩy mạnh hiện đại hoá hệ thống thuỷ lợi, đẩy nhanh tốc độ cơ giới hoá, điện khí hoá và thông tin liên lạc. Lựa chọn những cây trồng thích hợp với địa hình vùng cao nhất là vùng có đặc trưng khí hậu á nhiệt đới để phát triển các cây trồng phù hợp có giá trị kinh tế cao nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp trong toàn tỉnh. Đảm bảo đáp ứng nhu cầu thực phẩm ngày một cao cho nhân dân địa phương và thị trường. Chuyển đổi mạnh cơ cấu giữa trồng trọt, vật nuôi theo hướng tăng mạnh chăn nuôi và dịch vụ đồng thời duy trì tăng trưởng trồng trọt ở mức hợp lý. Đảm bảo an ninh lương thực, trồng trọt cần chuyển mạnh sang trồng các cây có hiệu quả, giá trị kinh tế cao.

3. Phát triển nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; xây dựng nền nông nghiệp sinh thái bền vững có năng suất cao, chất lượng tốt lâu dài, bảo vệ môi trường đất, nước và không khí cho phát triển kinh tế và môi sinh, sản xuất ra nông sản sạch phục vụ đời sống. 4. Huy động các nguồn vốn đầu tư, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho sản xuất và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nông dân.