Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
47/2020/NQ-HĐND 16/12/2020 Ban hành quy định nội dung chi, mức chi cho hoạt động Khuyến nông địa phương từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 116
Tải về 5
48/2020/NQ-HĐND 16/12/2020 Ban hành quy định chính sách hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 140
Tải về 7
31/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh quy định một số mức chi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bản tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017-2
Lượt xem: 257
Tải về 0
31/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Nghi quyết số 31/2017/NQ-HĐND về quy định một số mức chi hõ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017-2020
Lượt xem: 181
Tải về 0
31/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Nghi quyết số 31/2017/NQ-HĐND về quy định một số mức chi hõ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017-2020
Lượt xem: 221
Tải về 0
76/2016/NQ-HĐND 08/12/2016 Nghị quyết 76/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Cao Bằng về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 350
Tải về 4
59/2016/NQ-HĐND 05/08/2016 Nghị quyết 59/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 của HĐND tỉnh Cao Bằng về quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Lượt xem: 222
Tải về 0
58/2016/NQ-HĐND 05/08/2016 Nghị quyết 58/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Lượt xem: 274
Tải về 1
22/2012/NQ-HĐND 05/07/2012 Nghị quyết 22/2012/NQ-HĐND ngyaf 5/7/2012 về việc ban hành chính sách hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm
Lượt xem: 215
Tải về 6
ipv6 ready