Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
50/NQ-CP 20/05/2021 Về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Lượt xem: 107
Tải về 0
47/2020/NQ-HĐND 16/12/2020 Ban hành quy định nội dung chi, mức chi cho hoạt động Khuyến nông địa phương từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 165
Tải về 5
48/2020/NQ-HĐND 16/12/2020 Ban hành quy định chính sách hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 186
Tải về 8
31/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh quy định một số mức chi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bản tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017-2
Lượt xem: 303
Tải về 0
31/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Nghi quyết số 31/2017/NQ-HĐND về quy định một số mức chi hõ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017-2020
Lượt xem: 220
Tải về 0
31/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 Nghi quyết số 31/2017/NQ-HĐND về quy định một số mức chi hõ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017-2020
Lượt xem: 260
Tải về 0
59/2016/NQ-HĐND 05/08/2016 Nghị quyết 59/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 của HĐND tỉnh Cao Bằng về quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Lượt xem: 269
Tải về 2
58/2016/NQ-HĐND 05/08/2016 Nghị quyết 58/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Lượt xem: 316
Tải về 3
21/2012/NQ-HĐND 05/12/2012 Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND ngày 5/7/2012 về việc kiện toàn tổ chức và chính sách hỗ trợ đối với khuyến nông viên xã, khuyến nông viên xóm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 120
Tải về 0
22/2012/NQ-HĐND 05/07/2012 Nghị quyết 22/2012/NQ-HĐND ngyaf 5/7/2012 về việc ban hành chính sách hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm
Lượt xem: 259
Tải về 6
ipv6 ready