Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 14
  • Hôm nay: 868
  • Trong tuần: 25 155
  • Tổng lượt truy cập: 675849
  • Tất cả: 5782
Đăng nhập
CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ CHĂN NUÔI

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ

Địa chỉ: Tổ 1. Phường Sông Hiến. TP. Cao Bằng

Điện thoại: 02063.852.305. fax: 02063.854.534

Email:chicuccntycb@gmail.com

II. LÃNH ĐẠO CHI CỤC

 TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
1 Hoàng Minh Đạt  Chi cục trưởng  02063.853.382  
 2  Nông Chí Kiên  Phó Chi cục trưởng  02063.881.991  
3  Nguyễn Thị Minh thảo  Phó Chi cục trưởng  0912158658  


   III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

         Theo Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày  31 tháng 10  năm 2019 của UBND Tỉnh Cao Bằng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:

         Điều 1. Vị trí, chức năng

         Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc Sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y và thủy sản trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là Chi cục).

         Chi cục chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Trồng trọt, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Chăn nuôi, Cục Thú y và Tổng cục thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

         Chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng; có trụ sở, biên chế và kinh phí hoạt động do ngân sách Nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

         Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

         1. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

         2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật đã được phê duyệt, thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

         3. Trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản cá biệt về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

 

 

ipv6 ready