• Đang truy cập: 18
  • Hôm nay: 2629
  • Trong tuần: 15 313
  • Tháng hiện tại: 35 806
  • Tổng lượt truy cập: 664155
Đăng nhập
Định hướng hoạt động Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng giai đoạn 2021-2023
Lượt xem: 535
    Trong nửa nhiệm kỳ khóa V (2018-2020) vừa qua, với trách nhiệm cao, tinh thần nghiêm túc, Ban Chấp hành Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng đã ban hành các Nghị quyết, Chương trình hành hành động toàn khóa, Ban hành các quy chế, phân công các đồng chí Ban Thường vụ, Ban Chấp hành để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Ngành. Nhìn lại 2,5 năm thực hiện Nghị quyết, bên cạnh những thuận lợi, cũng có nhiều thách thức đối với Ngành Nông nghiệp và PTNT: tác động của điều kiện tự nhiên gây ảnh hướng lớn đến phát triển nông nghiệp như địa hình chia cắt mạnh, biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến bất thường, rét đậm, rét hại, mưa đá, dịch bệnh, dịch hại bùng phát...Vượt qua những khó khăn thách thức, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT đã có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các mặt.

    Thời gian tới, dự báo tình hình trong nước, tỉnh Cao Bằng còn nhiều yếu tố phức tạp và khó lường, do đó, nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ còn lại của Công đoàn ngành là hết sức nặng nề, đòi hỏi có giải pháp toàn diện để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội V Công đoàn ngành đã đề ra. Ban Thường vụ Công đoàn Ngành xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2023, cụ thể như sau:

    Mục tiêu chung

    Tiếp tục tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn theo hướng thiết thực hiệu quả, mỗi cấp công đoàn xác định rõ nhiệm vụ trong công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ cho đoàn viên, người lao động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh; phát huy tốt phong trào thi đua “Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo” góp phần xây dựng tỉnh Cao Bằng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

    Các nhóm chỉ tiêu chính giai đoạn 2021- 2023 phải thực hiện

    1. Phấn đấu phát triển thêm ít nhất 02 CĐCS, với số đoàn viên trên 20 người.

    2. Hàng năm Công đoàn Ngành xếp loại hoạt động tốt; 80% trở lên CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ.

    3. 100% Cán bộ chủ chốt công đoàn cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn.

    4. Phấn đấu thu tài chính công đoàn đạt 100% so với số phải thu kinh phí công đoàn và đoàn phí theo quy định của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Hàng năm, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức kiểm tra tài chính cùng cấp. 100% CĐCS tiến hành kiểm tra đồng cấp.

    5. Hàng năm, bình quân mỗi CĐCS bồi dưỡng, giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

    6. CĐCS có từ 10 đoàn viên nữ trở lên thành lập Ban nữ công quần chúng.

    7. 100% cơ quan, đơn vị HCSN ban hành được QCDC, tổ chức HN cán bộ công chức, viên chức; số doanh nghiệp tổ chức Hội nghị NLĐ đạt 100% số phải tổ chức, xây dựng và ban hành được quy chế đối thoại và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc.

    8. 100% đơn vị Doanh nghiệp ký kết Thỏa ước Lao động tập thể.

    9. 80% trở lên đoàn viên, CNVCLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

    10. Vận động từ 75% trở lên số đoàn viên và NLĐ học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động.

    Trên cơ sở kết quả đạt được, nhằm khắc phục các hạn chế, yếu kém, vận dụng các bài học kinh nghiệm được rút ra thời gian qua, trước bối cảnh và yêu cầu của tình hình mới. Công đoàn Ngành xác định nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn 2021-2023 như sau:

    - Nâng cao hiệu quả nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, CNVC LĐ: Các cấp công đoàn tích cực tham gia với lãnh đạo đơn vị quan tâm cải thiện điều kiện việc làm; đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, đoàn viên; tổ chức tốt chế độ nghỉ ngơi, thăm hỏi, trợ cấp khó khăn cho đoàn viên, người lao động; Phát huy vai trò đại diện của công đoàn trong việc tham gia các hội đồng của cơ quan, đơn vị: hội đồng lương, hội đồng thi đua khen thưởng…; Phối hợp với lãnh đơn vị thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở tập trung nâng cao chất lượng Hội nghị CBCCVC và hội nghị NLĐ hằng năm; phối hợp rà soát sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị..

    - Nâng cao hiệu quả và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động của công đoàn: Thực hiện tốt việc tuyên truyền phổ biến các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương, nghị quyết của tổ chức Công đoàn đến toàn thể đoàn viên; Tổ chức quán triệt, triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 15/4/2021 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với việc củng cố và phát triển tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp giai đoạn 2021 – 2025; Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền phù hợp với từng loại hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Duy trì và phát triển các hoạt động văn hóa, thể thao tại cơ sở.

    - Đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua: Cụ thể hóa phong trào thi đua  "Lao động giỏi", "lao động sáng tạo" phù hợp với cơ sở, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với thực tiễn của từng loại hình cơ quan, đơn vị; Chú trọng xây dựng nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, biểu dương khen thưởng kịp thời.

    - Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh: Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, vận động, thành lập CĐCS khu vực ngoài nhà nước; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn phù hợp với điều kiện của cơ sở. Tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của CĐCS; Thực hiện tốt việc đánh giá CĐCS hằng năm; đổi thẻ đoàn viên cho 100% đoàn viên công đoàn, sử dụng và khai thác có hiệu quả phần mềm quản lý đoàn viên và thẻ đoàn viên.

    - Nâng cao hiệu quả Công tác nữ công: Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động Ban Nữ công quần chúng công công đoàn các cấp; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ và thực hiện tốt Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ CNH-HĐH đất nước, chương trình quốc gia về bình đẳng giới, Nghị quyết 6b ngày 29/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khoá X).

    - Nâng cao hiệu quả công tác tài chính công đoàn: Thực hiện tốt công tác thu kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các văn bản hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam; Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính công đoàn, bảo đảm hiệu quả, đúng quy định của Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam. Thực hành chi tiêu tiết kiệm, chống các hiện tượng lãng phí gây thất thoát trong quản lý tài chính.

    - Tăng cường công tác kiểm tra: Tiếp tục đổi mới phương pháp hoạt động của UBKT các cấp theo tinh thần Nghị quyết 6B/NQ-TLĐ ngày 3/8/2015 của Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động UBKT công đoàn”; Hàng năm xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam từ 04 đến 05 CĐCS. Củng cố, kiện toàn Ủy ban Kiểm tra các cấp kịp thời.

    Giải pháp thực hiện

    - Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò tập thể của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn các cấp và trách nhiệm của người đứng đầu.

    - Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm phù hợp tình hình, đặc điểm cụ thể của từng đơn vị trên cơ sở chương trình công tác toàn khóa của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn ngành. Hàng năm, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ, các chỉ tiêu phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, bảo đảm hoàn thành toàn diện Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp.

    - Phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức thực hiện các phong trào thi đua thiết thực và hiệu quả tại đơn vị. Đánh giá kết quả thực hiện, tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình, cách làm hay và khen thưởng, động viên kịp thời./.

Sầm Thị Thơm - PCT CĐN
Thông tin mới nhất
ipv6 ready