• Đang truy cập: 38
  • Hôm nay: 2974
  • Trong tuần: 29 789
  • Tháng hiện tại: 118 162
  • Tổng lượt truy cập: 1057010
Đăng nhập
ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2023
Lượt xem: 523

         Mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 của tỉnh: Có đạt 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu không còn xã dưới 15 tiêu chí, có ít nhất 30% số xóm được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

         Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới đến hết năm 2022: Duy trì 17 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; Có 03 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 50 xã đạt từ 10-14  tiêu chí, 68 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, còn 01 xã dưới 05 tiêu chí. Có16 xóm đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Như vậy, so với mục tiêu đề ra, kết quả đạt được còn rất hạn chế.

         Năm 2023 là năm bản lề, quan trọng trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tạo được sự đồng thuận trong cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình MTQG tỉnh đã ban hành văn bản đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2023 với nội dung chính như sau:

         - Đối với Ban Chỉ đạo, UBND các huyện, thành phố: Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về quan điểm chỉ đạo, cơ chế, chính sách trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; Xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn huyện, xã, xóm với những nội dung thiết thực, có sức lan tỏa để phong trào thi đua được sâu rộng, hiệu quả và tạo hiệu ứng thi đua trong cả hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh; Tăng cường công tác khảo sát, rà soát, đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chí hàng năm, nắm bắt thực trạng để xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện cấp huyện, cấp xã; Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn cấp huyện hướng dẫn các xã tổ chức triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo nội dung, nhiệm vụ, kế hoạch; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại địa phương, cơ sở; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình tại cấp ủy, phòng ban chuyên môn cấp huyện và cấp xã trên địa bàn; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

         - Đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh phụ trách nội dung, nội dung thành phần, chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới: Kiểm tra, giám sát tiến độ, kết quả thực hiện các tiêu chí do đơn vị phụ trách đối với các xã trong kế hoạch hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và các tiêu chí phấn đấu đạt chuẩn năm 2023; Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại cơ sở; Hướng dẫn các huyện, các xã đánh giá, thẩm tra, thẩm định các tiêu chí đảm bảo theo đúng quy định; Đối với hướng dẫn thực hiện các nội dung, thành phần; chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới và hướng dẫn đánh giá, thẩm định tiêu chí nông thôn mới: Các sở, ban ngành căn cứ quy định, hướng dẫn của trung ương tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Những quy định, hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương còn khó khăn, vướng mắc, các đơn vị chủ động đề xuất kiến nghị với bộ, ngành trung ương theo chức năng nhiệm vụ hoặc báo cáo UBND tỉnh và tham mưu UBND tỉnh có văn bản kiến nghị với Bộ ngành trung ương để kiến nghị đề xuất hướng dẫn phù hợp. Trường hợp quy định, hướng dẫn thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, các đơn vị tham mưu UBND tỉnh quy định và hướng dẫn các huyện, thành phố tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, gây khó khăn trong quá trình thực hiện tại cơ sở.

         - Đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được phân công giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới: Cung cấp các chủ trương, chính sách của Trung ương, của địa phương về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, về các cơ chế, chính sách hiện hành trên địa bàn tỉnh thực hiện hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn; Phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn giúp đỡ các xã xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện Chương trình; lựa chọn nội dung, nhiệm vụ, chỉ tiêu thực hiện trong năm phù hợp với điểu kiện thực tế địa phương để đăng ký, tổ chức thực hiện hoàn thành mục tiêu, kế hoạch năm 2023 và giai đoạn; Vận động, huy động nguồn lực hỗ trợ các xã triển khai các mô hình, dự án nhằm phát triển sản xuất, tạo sinh kế ổn định cho người dân.
Nông Văn Thọ - Chi cục Phát triển nông thôn
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
ipv6 ready