• Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 2417
  • Trong tuần: 29 232
  • Tháng hiện tại: 117 605
  • Tổng lượt truy cập: 1056453
Đăng nhập
Kế hoạch thực hiện diện tích tưới, tiêu cho cây trồng từ công trình thủy lợi được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ, công ích thủy lợi năm 2023
Lượt xem: 621

         Căn cứ chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và quy định tại Nghị định 96/2018/NĐ-CP, ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi (Nghị định 96/2018/NĐ-CP) và một số văn bản liên quan, Chi cục Thủy lợi đã phối phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố lập kế hoạch diện tích tưới tiêu cho cây trồng từ công trình thủy lợi được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ, công ích thủy lợi năm 2023 để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt làm cơ sở cho các huyện, thành phố triển khai thực hiện. Ngày 11 tháng 4 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 384/QĐ-UBND phê duyệt diện tích tưới, tiêu cho cây trồng từ công trình thủy lợi được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ, công ích thủy lợi năm 2023 cụ thể như sau:

         - Tổng diện tích tưới, tiêu được hỗ trợ: 36.150,99 ha, trong đó, diện tích tưới tiêu lúa 27.483,23 ha, diện tích tưới, tiêu cho màu, cây công nghiệp ngắn ngày 8.667,76 ha, phân theo cấp quản lý công trình:

         + Diện tích tưới tiêu từ các công trình do cấp tỉnh quản lý theo phân cấp, đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi là Công ty TNHH MTV Thủy nông Cao Bằng 11.670,99 ha, chiếm 32,28% so với toàn tỉnh (diện tích lúa xuân 1.984,41 ha, lúa mùa 5.691,77 ha; diện tích tưới tiêu cho cây màu, cây công nghiệp ngắn ngày vụ xuân 3.994,81 ha, vụ mùa 244,86 ha).

         + Diện tích tưới tiêu từ các công trình thủy lợi do cấp huyện quản lý (UBND các huyện, Thành phố) theo phân cấp, đơn vị quản lý khai thác do cấp huyện lựa chọn là các tổ chức thủy lợi cơ sở hoặc đặt hàng một số công trình với Công ty TNHH MTV Thủy nông Cao Bằng, diện tích trong phạm vi công trình thuộc cấp huyện là 24.480,00 ha, chiếm 67,72% so với toàn tỉnh (diện tích lúa xuân 2.092,11ha, lúa mùa 17.959,8ha; diện tích tưới, tiêu cây màu, cây công nghiệp ngắn ngày vụ xuân 4.089,68ha, vụ mùa 338,41ha).

anh tin bai
anh tin bai

Ảnh: Công trình thủy lợi đang phục vụ mùa vụ

         Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt diện tích sẽ là căn cứ cho các huyện, thành phố giao dự toán, cấp phát, thanh quyết toán nguồn kinh phí được hỗ trợ. Nguồn kinh phí này được hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi trên cơ sở nghiệm thu, diện tích, khối lượng biện pháp tưới, tiêu theo giá cụ thể với mục tiêu công trình được quản lý, khai thác, bảo vệ, sử dụng một cách hiệu quả và bền vững.

Phùng Hiên - Phòng QLCT TL và NSNT
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
ipv6 ready