• Đang truy cập: 20
  • Hôm nay: 3021
  • Trong tuần: 29 836
  • Tháng hiện tại: 118 209
  • Tổng lượt truy cập: 1057057
Đăng nhập
Phấn đấu thành lập mới 15 Hợp tác xã nông nghiệp trong năm 2023
Lượt xem: 592

         Để thực hiện Đề án Phát triển Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023 được hiệu quả, thiết thực, đồng thời, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các HTX nông nghiệp tham gia thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh năm 2023 với mục tiêu: Tuyên truyền, vận động, tư vấn thành lập mới 15 HTX nông nghiệp; duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX đang hoạt động có hiệu quả, giữ vững xếp loại hoạt động tốt, khá; có từ 02 HTX nông nghiệp trở lên ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp; củng cố, nâng cao dần chất lượng hoạt động của các HTX đang hoạt động trung bình, yếu và các HTX mới thành lập hoạt động chưa đủ 12 tháng. Tạo điều kiện hỗ trợ cho các HTX nông nghiệp vay vốn quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Cao Bằng; Tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp và HTX, tổ hợp tác, hộ dân, phấn đấu 06 HTX nông nghiệp tham gia liên kết theo chuỗi giá trị và có sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

anh tin bai

Ảnh: trụ sở HTX nông nghiệp Ba Sạch - Hưng Đạo

         Để thực hiện đạt các mục tiêu đã đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra các giải pháp sau:

         1. Về nguồn lực thực hiện: Thực hiện đa dạng hóa và lồng ghép các nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia; nguồn hỗ trợ phát triển HTX tại Quyết định số 1804/QĐ-TTg, ngày 13/11/2020  của Thủ tướng Chính phủ; ngân sách địa phương, vốn tín dụng, quỹ hỗ trợ phát triển HTX; vốn của doanh nghiệp tham gia liên kết, vốn đối ứng của HTX và các nguồn vốn hợp pháp khác; các cơ quan, đơn vị chủ động bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch trong dự toán được cấp có thẩm quyền giao, thực hiện lồng ghép kinh phí từ các chương trình, đề án có liên quan.

         2. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về HTX: Tập trung tuyên truyền nhằm thống nhất nhận thức cho cán bộ, đảng viên và cho các tầng lớp nhân dân hiểu rõ Luật HTX năm 2012, bản chất mô hình HTX kiểu mới, vai trò và lợi ích của tổ chức HTX trong phát triển nông nghiệp nói riêng và kinh tế - xã hội đất nước nói chung; đặc biệt đối với nông nghiệp, nông dân; củng cố niềm tin của thành viên, HTX thành viên, cộng đồng xã hội về mô hình HTX kiểu mới.

         3. Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg, ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021 - 2025; lồng ghép các nguồn vốn thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trong thực hiện hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX.

         4. Nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, HTX nông nghiệp: Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Ban chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh trong việc chỉ đạo, rà soát các HTX nông nghiệp tổ chức hoạt động theo Luật HTX năm 2012, nâng cao năng lực điều hành, tổ chức sản xuất kinh doanh cho các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phối hợp thực hiện các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng cho các HTX nông nghiệp.

         5. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, HTX: Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về kinh tế hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp; huy động các lực lượng xã hội, các tổ chức đoàn thể trong tỉnh tham gia thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, HTX.

Nông Văn Thọ - Chi cục Phát triển nông thôn
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
ipv6 ready