Về việc góp ý kiến cho dự thảo Quyết định quy định về quản lý, sử dụng và quyết toán Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Cao Bằng

Về việc góp ý kiến cho dự thảo Quyết định quy định về quản lý, sử dụng và quyết toán Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Cao Bằng
Tập tin tải về:
CVLYYK2.pdf
ipv6 ready